Yhdistys

 

 

 

4H-toimisto

 


Käyntiosoite: Terveystie 9 L 1 90900 Kiiminki
puh: 050 378 9797

 

 

 

TIETOSUOJASELOSTE

 

 

Pvm:             2.5.2020

 

Viite:             Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Rekisterinpitäjä

 

Nimi:             Kiimingin 4H-yhdistys ry                                                             

Osoite:         Vanhatie43, 90940 Jääli

 

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

 

Nimi:             Kirsi Saarinen

 

Osoite:        Vanhatie 43

 

Sähköposti: kiiminki@4h.fi

 

Puhelin:   050 3789797  

 

Rekisterin nimi

 • 4H-toimintarekisteri
 • Työntekijärekisteri

 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

 • Kiimingin 4H-yhdistyksen toimintaan osallistuvien henkilöiden tiedot niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia toiminnan toteuttamiseksi. Rekisteristä löytyy niiden lasten, nuorten ja aikuisten henkilötietoja, jotka osallistuvat yhdistyksen järjestämään toimintaan. Toiminta koostuu kerho-, leiri-, kilpailu- ja kurssitoiminnasta, hankkeista, tapahtumista ja tapaamisista. Henkilötietoja kerätään toiminnan toteuttamiseksi ja tilastoimiseksi, sekä toiminnasta tiedottamiseen.
 • Kiimingin 4H-yhdistykseen työsuhteessa tai harjoittelusuhteessa olevat henkilöt, joiden henkilötiedot kerätään niiltä osin, kun ne ovat tarpeellisia työsuhteen solmimiseksi tai harjoittelun toteuttamiseksi.

 

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

 • Toimintaan osallistujat: nimi, osoite, puhelin, huoltajan nimi ja puhelinnumero, syntymävuosi, mahdolliset sairaudet ja allergiat jotka huoltaja katsoo tarpeelliseksi ohjaajan tietää, kuvauslupa.
 • Työntekijän nimi, osoite, puhelinnumero, s-posti, henkilötunnus, tilinumero, sairauslomatodistukset, mahdolliset sairaudet ja allergiat jotka tulee ottaa huomioon, harjoittelijoiden osalta opintoja koskevat tiedot, alaikäisten osalta huoltajan yhteystiedot (nimi, puhelinnumero).

 

 Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

 • Toimintaan osallistuvien henkilötietoja säilytetään 3 vuoden ajan tilastoinnin todentamista varten
 • Palkanmaksuun ja työsuhteeseen kytkeytyvien henkilötietojen osalta tiedot säilytetään 10 vuoden ajan työsuhteen päättymisestä (perusteena rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite). Muut mahdolliset tiedot hävitetään viimeistään 1 kalenterivuoden päästä työsuhteen tai harjoittelusuhteen päättymisen jälkeen (perusteena rekisterinpitäjän oikeutettu etu).

 

Säännönmukaiset tietolähteet

    Tiedot saadaan ilmoittautumislomakkeista, toiminnanjohtajan sähköposteista, henkilöiltä itseltään työsopimusta kirjoitettaessa.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja ei luovuteta eteenpäin. Poikkeuksena toiminta joka järjestetään yhteistyössä toisen tai useamman tahon kanssa, esimerkiksi yhteisesti järjestettävät leirit/retket.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

 • Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

    Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

 

 • Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

 

 • Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

 

Valitusoikeus

 Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

 

 

 

 


Yhteistyökumppanimme:

 • Oulun 4H-piiri
 • Oulun kaupunki
 • Mll